Skip to content

Projekt „Decydujmy Razem”

Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych realizuje wybrane zadania projektu systemowego „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” w ramach działania 5.3 „Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji projektu: od 1 listopada 2009 do 30 czerwca 2014 r.

Liderem partnerstwa realizującego projekt jest Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Wśród partnerów znajdują się Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (CAL), Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP), Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (FPdŚ), Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL), Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), Fundacja Fundusz Współpracy (FFW).

Celem głównym projektu jest wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej w kreowaniu i wdrażaniu polityk lokalnych poprzez:

  1. Wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji społecznej z wykorzystaniem instrumentów animacji społecznej;
  2. Stworzenie mechanizmu oceny i monitoringu partycypacji społecznej;
  3. Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji społecznej.

 Projekt składa się z czterech zadań merytorycznych realizowanych przez partnerów projektu: „Diagnoza i badania”, „Metodyka i edukacja”, „Laboratoria Wdrażania Partycypacji Społecznej” oraz „Upowszechnianie i mainstreaming metody partycypacji społecznej”.

Więcej informacji o roli Centrum w projekcie znajdziesz tutaj.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.decydujmyrazem.pl.