Skip to content

Rada Naukowa Centrum

Prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński socjolog, profesor zwyczajny, rektor i współtwórca Collegium Civitas; pierwszy dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN (1991-1993), obecnie przewodniczący Rady Naukowej tego Instytutu, wykładowca w College of Europe (Bruges-Natolin), członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych; współtwórca i członek reaktywowanego konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”; były członek Rady Służby Cywilnej oraz Narodowej Rady Integracji Europejskiej, b. dyrektor Instytutu Spraw Publicznych. Stypendysta m.in. Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, Uniwersytetu Notre Dame (USA) oraz Wissenschaft Kolleg w Berlinie. Uczestnik i koordynator kilkunastu długofalowych międzynarodowych projektów badawczych dotyczących elit, struktur społecznych oraz przemian demokratycznych. Autor wielu publikacji naukowych, m.in. wydanych w ostatnich latach książek: After Communism (red., Warsaw 1995), Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej (Warszawa 1996), Values and Radical Social Change (red., Warsaw 1998), Granice wolności (Warszawa 2003), Świat międzyepoki. Globalizacja – demokracja – państwo narodowe (Kraków 2004) oraz Socjologia życia publicznego (Warszawa 2005). Uznany autor książek science-fiction.

Prof. dr hab. Ewa Nalewajko – socjolog i politolog, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu Badania Elit i Zachowań Wyborczych w Instytucie Studiów Politycznych PAN, profesor w Katedrze Politologii Collegium Civitas. Zajmuje się badaniem elit i instytucji władzy, samorządnością lokalną, mitami politycznymi i współczesnymi populizmami. Ostatnio opublikowała: Five Terms of the Polish Parliament, 1989-2005 (w: Post- Communist and Post-Soviet Parliaments. The Initial Decade, wspólnie z Włodzimierzem Wesołowskim, 2008), County Branches of Political Parties – A Difficult Adjustment (w: Political Leadership in Polish Counties, 2009), Populizm w polskiej polityce. W: Polacy równi i równiejsi. M. Jarosz (red.). Waszawa 2010.

Prof. dr hab. Stanisław Mocek – socjolog i politolog, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN i prorektor ds. dydaktycznych Collegium Civitas. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, laureat nagrody im. Karla Poppera. W latach 90-tych członek redakcji pism „Politicus” i „Polis. O sztuce życia publicznego”, obecnie redaktor naczelny kwartalnika „Animacja Życia Publicznego” oraz rocznika naukowego „Zoon Politikon”. Zajmuje się zagadnieniami etyki politycznej i elit życia publicznego, animacji życia publicznego oraz problematyką elity dziennikarskiej i relacji między mediami a różnymi sferami życia publicznego. Redaktor naukowy pracy zbiorowej Dziennikarstwo, media, społeczeństwo (2005) oraz Terroryzm w medialnym obrazie świata (razem z K. Liedelem, 2010) i autor książek Moralne podstawy życia politycznego (1997) i Dziennikarze po komunizmie. Elita mediów  w świetle badań społecznych (2006). Publikował m.in. w „Kulturze i Społeczeństwie”, „Studiach Politycznych”, „Dziejach Najnowszych”, „Kulturze Współczesnej”.

Prof. dr hab. Wojciech Łukowski – profesor Uniwersytet Warszawskiego i Uniwersytetu w  Białymstoku, członek Ośrodka Badań nad Migracjami UW, koordynator międzynarodowych i krajowych projektów badawczych poświęconych różnym aspektom funkcjonowania społeczności lokalnych i regionalnych, specjalizuje się w stosowaniu metod badawczych o nachyleniu ugruntowanym. Autor m.in. Społeczne tworzenie ojczyzn. Studium tożsamości mieszkańców Mazur, Społeczność na granicy. Zasoby społeczności lokalnych i mechanizmy ich stosowania. Polscy pracownicy na rynku pracy Unii Europejskiej, Społeczności lokalne w Polsce, Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej.

Prof. dr hab. Maria Mendel pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego (prorektor UG w kadencji 2008-2012). Jest kierownikiem Zakładu Pedagogiki Społecznej, prowadzącego badania i zajmującego się kształceniem w zakresie pedagogiki i animacji społecznej oraz pracy socjalnej. W badaniach własnych stara się w sposób krytyczny rekonstruować społeczne praktyki przestrzenne, z pożytkiem głównie dla edukacji i pracy socjalnej (rozwija tak zwaną pedagogikę miejsca). Autorka  wielu publikacji w tym zakresie (16 książek).

Dr Bohdan Skrzypczak – pedagog społeczny, prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie, współtwórca i realizator wielu lokalnych i krajowych projektów aktywizowania społeczności lokalnych (Przystanek Olecko, Dialog, Centra Aktywności Lokalnej, Aktywne Społeczności, Akademia Rozwoju Lokalnego), członek światowej organizacji przedsiębiorców i innowatorów społecznych Ashoka, obecnie kieruje w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Decydujmy Razem” wdrożeniem partycypacyjnych polityk publicznych w wybranych 50 gminach i powiatach.

Dr Katarzyna Iwińska – doktor socjologii, adiunkt w Katedrze Socjologii Collegium Civitas, pracownik dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.  Interesuje się problemami aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, działalnością ngo w Polsce, rozwiązywaniem konfliktów i socjologią procesów grupowych. Od kilku lat pracuje przy organizacji konsultacji społecznych. Jest współzałożycielką i wice-prezesem stowarzyszenia Klub Myśli Społecznej Inicjatywy. Ma doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności społecznych (dla sektora biznesu, dla administracji i organizacji pozarządowych).

Dr Jacek Kucharczyk – doktor socjologii, absolwent Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN – doktorat obronił w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 1994-1995 stypendysta Graduate Faculty of the New School for Social Research w Nowym Jorku. Wcześniej studiował na University of Kent at Canterbury (Master of Arts in Philosophy, 1992) i Uniwersytecie Warszawskim (Magister Filologii Angielskiej, 1987). W  latach 80-tych współpracował z podziemnym czasopismem „Wielka Gra”. Członek Rady Dyrektorów European Partnership for Democracy w Brukseli. Jeden z założycieli stowarzyszenia PASOS – Policy Association for an Open Society. Członek Rady Think Tank Fund w Open Society Institute w Budapeszcie. Autor i redaktor licznych artykułów, policy briefs, raportów i książek na temat demokracji, polityce zagranicznej, integracji UE i relacjach transatlantyckich. Często komentuje bieżące wydarzenia polityczne w prasie, radio i tv.

Dr Andrzej Zybała –  doktor nauk humanistycznych. Doktorat obronił w Instytucie Nauk Politycznych PAN z zakresu stosunków międzynarodowych (temat: globalne dobra publiczne). Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca w  Krajowej Szkole Administracji Publicznej, współpracownik Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” i redaktor naczelny wydawanego tam kwartalnika Dialog. Pismo Dialogu Społecznego. Pismo wydawane jest na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pismo poświęcone jest problematyce mechanizmów dialogu społecznego, stosunkom przemysłowym, politykom publicznym.