Skip to content

Wywiad o projekcie spółdzielni socjalnej

Porozmawiajmy o prawdopodobnie najważniejszym produkcie projektu – spółdzielni socjalnej Centrum Usług Środowiskowych. Jak przebiegały prace nad jej koncepcją?

Teoretyczny model spółdzielni był gotowy pod koniec sierpnia 2011, przedstawiony na posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej ds. Innowacji i tam zatwierdzony do realizacji. Potem był, w toku prac, uszczegóławiany i rozbudowywany na przykład właśnie o biznesplan. Teraz przechodzimy do fazy realizacji, czyli faktycznego powołania spółdzielni. Zobaczymy jak przebiegnie ten proces, na ile zaangażowani są poszczególni partnerzy, na ile realne były nasze założenia i czy model rzeczywiście przyniesie wszystkim korzyści.

Kto będzie spółdzielcą Centrum Usług Środowiskowych?

Początkowo spółdzielnię miała założyć gmina, parafia i organizacja pozarządowa, ale potem ten skład rozszerzył się o jeszcze jedną gminę i powiat. Okazało się bowiem, że taka forma działalności jest atrakcyjna dla wielu lokalnych aktorów. Poza tym, tak szeroka koalicja gwarantuje większą stabilność i większy rynek zbytu dla usług spółdzielni.

Jakie usługi będzie świadczyła spółdzielnia?

Przede wszystkim będzie realizować usługi społeczne zlecane przez Ośrodki Pomocy Społecznej, takie jak na przykład prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy czy świadczenie usług opiekuńczych. Drugą sferą działalności spółdzielni mają być usługi komunalne, takie jak utrzymanie terenów zielonych czy prace porządkowo-remontowe na rzecz samorządu. Rozważane jest także włączenie się spółdzielni w tworzenie lokalnego produktu turystycznego, we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Generalnie rzecz biorąc jest to szeroka gama usług, która ma zapewnić spółdzielni dochód z różnych źródeł.

Dlaczego zdecydowaliście się na tworzenie jej akurat w Słupnie?

Z dyrektorką tamtejszego Gminnego Ośrodka Polityki Społecznej Joanną Augustowską pracujemy od wielu lat. Pomysły związane z ekonomią społeczną są w tamtej społeczności realizowane z sukcesem. Jest to miejsce w którym aktywnie działa partnerstwo „Nasza Dziewiętnastka”, które zrzesza partnerów z biznesu, samorządu, organizacji pozarządowych, a także parafię. Spółdzielnia socjalna osób prawnych może stanowić swoistą instytucjonalizację tego partnerstwa.

Na czym polega innowacyjność zaproponowanego modelu spółdzielni?

Po pierwsze, na formie prawnej. Chcemy przetestować jakie możliwości daje prowadzenie spółdzielni socjalnej przez osoby prawne. Rozwiązanie to jest obecne w polskim prawodawstwie od dwóch lat, ale nadal takich spółdzielni jest w Polsce zaledwie kilka. A i tak tylko część z nich jest tworzona przez podmioty z różnych sektorów. Nigdzie indziej taka inicjatywa nie została powołana przez tak szeroką koalicję lokalnych instytucji, jak to jest planowane w naszym projekcie.

Po drugie innowacją jest społecznościowy charakter spółdzielni. Chcemy, żeby włączała mieszkańców we wspólne rozwiązywanie problemów, żeby poprzez swoją działalność gospodarczą spółdzielnia de facto integrowała lokalną społeczność. Spółdzielnia ma powstać także po to, aby usługi społeczne świadczyć w sposób bardziej kompleksowy i łączyć aktywizację społeczną i zawodową, które dotąd szły osobnymi torami, ponieważ były w kompetencjach różnych instytucji

Kogo zatrudni spółdzielnia Centrum Usług Środowiskowych?

Centrum zatrudni osoby wykluczone społecznie, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od powstania. Taki jest wymóg ustawowy. W tej chwili jesteśmy w końcowej fazie przygotowywania bazy tych osób i tworzenia dla nich Indywidualnych Planów Działania. Potencjalnych pracowników jest około czterdziestu. Trudno już dziś powiedzieć, ilu z nich zostanie zatrudnionych. To zależy od tego, ile zleceń uda się pozyskać na pierwszym etapie działalności spółdzielni. Mamy jednak nadzieję, że wiele miejsc pracy powstanie na terenie gminy, także poza samą spółdzielnią, na przykład, w przedsiębiorstwach, które skorzystają na stworzeniu lokalnego produktu turystycznego.

W jaki sposób turystyka będzie powiązana z usługami Centrum Usług Środowiskowych?

W naszej koncepcji spółdzielnia może zająć się stworzeniem i promocją lokalnego produktu turystycznego, zbudowaniem sieci współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, które świadczą różnego rodzaju usługi wokół turystyki. Lokalni przedsiębiorcy są tym zainteresowani, byli na wizycie studyjnej w Bałtowie, gdzie rozmawialiśmy o możliwościach, które powstają dzięki spółdzielni. Są zainteresowani, aby integrować swoje usługi na przykład w oparciu o ścieżki turystyczne.

Dlaczego spółdzielnia ma się tym zajmować?

Bo nikt inny tego nie robi, a ktoś powinien. To są potencjalnie nowe miejsca pracy i nowy rynek. Podobnie jak w Bałtowie, gdzie stowarzyszenie organizuje infrastrukturę turystyczną. Korzystają na tym wszyscy i przedsiębiorcy i samo stowarzyszenie. Jest to sposób na realizację części szerszej idei rozwoju lokalnego, w której spółdzielnia socjalna jest zwornikiem i podmiotem inicjującym różne działania.